ist-HT.01 » Bakırköy Hızlı Tren Terminali (132.000 m2)

Mehmet Kasım
Seyyah
Mesajlar: 4319
Kayıt: 09 Kas Cum, 2007 12:38

ist-HT.01 » Bakırköy Hızlı Tren Terminal

Mesaj gönderen Mehmet Kasım » 26 May Sal, 2009 19:06

BAKIRKÖY HIZLI TREN GARI 132.000 m2 İHALE EDİLMİŞ.

Hızlı Tren Terminali Gelir Getirici Tesisleri Avan Projelerinin Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır.
İdarenin Adı : Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı
İşin Adı : Bakırköy Hızlı Tren Terminali Gelir Getirici Tesisleri Avan Projelerinin Hazırlanması
İhale Kayıt No : 2008/190059
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü


1. İdarenin
a ) Adresi : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MALLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAR/ANKARA
b ) Telefon - Faks Numarası : 312 3090515/4292 - 312 3241330
c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : tasinmazmallardairesi@tcdd.gov.tr
2. İhale konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :
132.000 M2´lik Bakırköy İstasyon Sahasının Tcdd Hizmetlerinden Yararlanacak Herkese Çevresi ile Bütünleşerek Daha Modern Hizmet Verilmesini Sağlayacak Şekilde Bakırköy Hızlı Tren Terminali Ve Gelir Getirici Tesisleri Ön (Avan) Projesi Hazırlanması.
b ) Yapılacağı Yer : İstanbul
c ) İşin Süresi : Yer Teslimi Tarihinden İtibaren Atmış (60) Takvim Günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer :
Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı Gar/Ankara
b ) Tarihi - Saati : 19.12.2008 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::
İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen ve halen isteklinin bünyesinde çalışmakta olan anahtar personel istenmektedir. Anahtar personelin deneyim süresinin en az 5 yıl olma şartı aranmaktadır.
Adet Mesleki Ünvanı
1 Y.Mimar
1 Mimar
Anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi ile; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise , personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK 039.0/Y)
Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, Limited Şirketlerde Müdürlük görevini yürüten ortaklardan, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
İdarenin ihale dökümanında istediği "Teknik personel taahhütnamesi" bu kriter kapsamında değerlendirilemez ve anahtar teknik personel aynı zamanda " Teknik personel taahhütnamesi"nde yer almaz.
İş ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Son beş (5) yıl içinde, Alışveriş kompleksleri (içerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, büro, dükkanlar, market, yer altı ve yer üstü otoparkı v.b. bulunan) üst donanımlı konpleks oteller, kültür, kongre ve sergi kompleksleri projeleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı Gar/Ankara adresinde görülebilir ve 70 TL karşılığı Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi Gar/Ankara adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 19.12.2008 tarihi, saat 14:00 'a kadar Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı Gar/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Kamu İhale Bülteni Yayınlanma Tarihi :28.11.2008

Düzeltme İlanını Göster Düzeltme İlanını Gizle


İhale Düzeltme İlanı

Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı

İhale kayıt numarası : 2008 /190059
1- İdarenin
a) Adresi :TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MALLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAR/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası :312 3090515/4292 -
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :tasinmazmallardairesi@tcdd.gov.tr
2- İhale Konusu Hizmet Alımının
a) Adı :BAKIRKÖY HIZLI TREN TERMİNALİ GELİR GETİRİCİ TESİSLERİ AVAN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
b) İhale Tarih/Saat :19.12.2008-14:00
3- Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı Kamu İhale Bülteni Tarihi :28.11.2008
4- Düzeltilen Madde ve/veya Maddeler :
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: İsteklilerden aşağağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen ve halen isteklinin bünyesinde çalışmakta olan anahtar personel istenmektedir. Anahtar personelin deneyim süresinin en az 5 yıl olma şartı aranmaktadır. Adet Mesleki Ünvanı 2 Y.Mimar - Mimar Anahtar teknik personelinihale terihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi ile ; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise , personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. (Standart Form KİK 039.0/Y) Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, Limited Şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklardan, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. İdarenin ihale dökümanında istediği "Teknik Personel Taahhütnamesi" bu kriter kapsamında değerlendirilemez ve anahtar teknik personel aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütnamesi"nde yer almaz. İş ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.


Kamu İhale Bülteni Yayınlanma Tarihi:12.12.2008


Kamu İhale Kurumu - Elektronik Kamu İhale Bülteni 26.05.2009 - 17:34:41

Kullanıcı avatarı
Esat
Pir-i Seyyâh
Mesajlar: 17438
Kayıt: 17 Eyl Pzt, 2007 13:37

Mesaj gönderen Esat » 26 May Sal, 2009 19:17

Bu ihale ile Hızlı Tren' in Bakırköy' e kadar geleceğini anlıyoruz yani şehrin Batı Garı Bakırköy olacak şekilde bir düşünce var demek ki.

Mehmet Kasım
Seyyah
Mesajlar: 4319
Kayıt: 09 Kas Cum, 2007 12:38

Mesaj gönderen Mehmet Kasım » 27 May Çrş, 2009 08:11

Esat yazdı:Bu ihale ile Hızlı Tren' in Bakırköy' e kadar geleceğini anlıyoruz yani şehrin Batı Garı Bakırköy olacak şekilde bir düşünce var demek ki.
Evet hızlı tren tüpten geçecek. Bakırköy'ün bu kadar büyük olması aklıma çok farklı şeyler getiriyor. Yenikapı'da YHT durmayacak mı acaba? Bakırköy-Yenimahalle arası kullanılacak galiba. Dev bir alan. üst kat YHT alt katlar metro. (Başakşehir'e giden hat buradan)

Hayattaki en büyük hayalimi gerçekleştirecek bu terminal. Oda şu:

Sabah kahvaltısını evimde yapıp Başakşehir'den metro ile Bakırköy'e geleceğim YHT'ye binip Ankara Kızılay'da öğle yemeği yiyeceğim.

Kullanıcı avatarı
Esat
Pir-i Seyyâh
Mesajlar: 17438
Kayıt: 17 Eyl Pzt, 2007 13:37

Mesaj gönderen Esat » 27 May Çrş, 2009 10:59

Evet bence bu bir hayal çünkü tüpten hızlı tren geçmeyecek :D

Hızlı trenin tüpten geçeceği ile ilgili somut bir bilgi geldimi? Önceki gün bazı haberlerde Trakya' da acil kamulaştırma için ilgili kurumlara yetki verildiği ve Kapıkule istikametinde yeni bir demiryolu için kamulaştırma yapılacağı yazıyordu. Bence bu gar bizimde dile getirdiğimiz Halkalı - Kapıkule YHT işletmesinin yanlış olan Halkalı baş durağının Bakırköy' e alınması anlamına geliyor, yani tüpten YHT geçeceği anlamına değil, haberlerin birbiri ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum.

Mehmet Kasım
Seyyah
Mesajlar: 4319
Kayıt: 09 Kas Cum, 2007 12:38

Mesaj gönderen Mehmet Kasım » 27 May Çrş, 2009 15:19

DLH resmi açıklama yaptı tüpten hızlı tren geçeceğine dair. Hatta işletme planı bile yayınladı. Hangi saatler arasında tüpü kullanacağını yazdı. Hatta ve hatta şehirlerarsı trenlerin hangi saatlerde geçeceğini bile yazdı.

KESİNLİKLE YHT TÜPTEN GEÇECEK.

% 100. % 99 bile değil.

Bu tüp olayı çok hafife alınıyor. Sistem başlı başına değişecek. Bölge taşımacılığı yaygınlaşacak. Edirne-Sakarya tren seferlerini bile göreceğiz. Ankara-Edirne de. Devrim olacak.

Bakırköy'ün olması Halkalı'nın iptalini gerektirmiyor. Halkalı'ya kadar da gidecek.

Ankara-Halkalı YHT İşletmesi olacak. Bazı seferler tabi. Bazısı Söğütlüçeşme-Ankara olacak. 2 farklı işletim var yani. Varyasyonlar artabilir.

Kullanıcı avatarı
Esat
Pir-i Seyyâh
Mesajlar: 17438
Kayıt: 17 Eyl Pzt, 2007 13:37

Mesaj gönderen Esat » 27 May Çrş, 2009 15:30

Halkalı iptal olmayacak zaten ama Halkalı-Ankara yerine Edirne-Ankara daha anlamlı sanki :) tabi arada Bakırköy(İstanbul)-Ankara da çalışacaktır, aynı şekilde Ayrılıkçeşme içinde bir büyük gar düşünüldüğünü daha önce yazmıştım, Haydarpaşa yerine.

Halkalı' nın iptal edilmesine gerek yok orada da bir durağı olabilir hızlı trenin. Bu arada bahsettiğim diğer işte Halkalı-Kapıkule arasına yeni demiryolu inşaatı diyor ama YHT den bahsetmiyor.

Mehmet Kasım
Seyyah
Mesajlar: 4319
Kayıt: 09 Kas Cum, 2007 12:38

Mesaj gönderen Mehmet Kasım » 27 May Çrş, 2009 22:30

Halkalı-Kapıkule'nin acele kamulaştırılması bakanlar kurulunda onaylandı ve resmi gazetede yayınlandı. Avrupa ve Asya arasında kesintisiz tren işletmesi düşünülüyor. Kapıkule-Halkalı değilde Kapıkule-Bakırköy yada Kapıkule-Söğütlüçeşme gibi işletmeler olabilir. Hatta Kapıkule-Gebze bile olabilir. Şu anda nasıl Kapıkule-Sirkeci oluyorsa o zaman tüp olunca Anadolu Yakası'na geçer Söğütlüçeşme yapar. İstanbul'u bir bütün olarak düşünmek lazım. Kafamızdaki şablonu deiştirmemiz lazım. Bütün kartlar yeniden karılacak ve dağıtılacak. Eski işletmeleri kafamızdan atmamız ve yeni sisteme alışmamız zaman alacaktır. Hayatta en zor şey kafalardaki kalıpları kırmaktır.

Kullanıcı avatarı
alabay
Evliya Çelebi
Mesajlar: 5382
Kayıt: 21 Eyl Cum, 2007 12:12

Mesaj gönderen alabay » 29 May Cum, 2009 11:32

Yoğurt oldu bu yine. Kapıkule Edirne, İstanbul değil. İstanbul Çatalca'da sona eriyor.

Bakırköy'e "gar" yapmak. Şile'ye de yenı İMÇ yapsınlar. Bu ne biçiç şehircilik?! :shock:

Marmaray daha problem olacak, bak demedi demeyin. Eskiden bana metrobüs müneccimliğim dolayı gülmüştü herkes, şimdi otobüsler paşa paşa "ters istikametten" işliyor. Ve Marmaray korkunç kilitlenip, problem yaratacak. Basel-Karlsruhe arasında oluyor bu yahu ... nasıl İstanbul'da - bu şekilde - olmasın?!

Başar

Kullanıcı avatarı
Esat
Pir-i Seyyâh
Mesajlar: 17438
Kayıt: 17 Eyl Pzt, 2007 13:37

Mesaj gönderen Esat » 29 May Cum, 2009 11:37

Olunca düşünülür be Başar :) yani sen şimdi bir iş yapıyorsun mesela 3 sene sonra bitecek. Peki sonra? Bitmemesi lazım :) devinim lazım abi bize, sürekli olarak bir iş çıkacak ki insanlar çalışsın :D:D öyle Alman işi olmaz yap 100 yıllık 100 yıl sonrasının planınıda 75 yıl sonra yap ohooooo uzun abicim bunlar, tamam mı abi? :)

Kullanıcı avatarı
alabay
Evliya Çelebi
Mesajlar: 5382
Kayıt: 21 Eyl Cum, 2007 12:12

Mesaj gönderen alabay » 29 May Cum, 2009 11:40

Bu "kafa" meseleleri cidden zor. Valla yani :lol:

Başar

Mehmet Kasım
Seyyah
Mesajlar: 4319
Kayıt: 09 Kas Cum, 2007 12:38

Mesaj gönderen Mehmet Kasım » 29 May Cum, 2009 21:31

Bakırköy'e neden gar olmaz? Gar dediysek öyle baş gar gibi değil. Merkez gar gibi değil. Şu anda Sirkeci'den kalkan tren nasıl Bakırköy'de duruyorsa o zamanda öyle olacak. Biraz daha derli toplu bir istasyon ve modern yapılar olacak. Marmaray'da sıkıntı yok. Modernizasyon lazım. Banliyö böyle devam edemez ki.

Kullanıcı avatarı
Esat
Pir-i Seyyâh
Mesajlar: 17438
Kayıt: 17 Eyl Pzt, 2007 13:37

Mesaj gönderen Esat » 29 May Cum, 2009 21:39

Miraç yazdı:Bakırköy'e neden gar olmaz? Gar dediysek öyle baş gar gibi değil. Merkez gar gibi değil. Şu anda Sirkeci'den kalkan tren nasıl Bakırköy'de duruyorsa o zamanda öyle olacak. Biraz daha derli toplu bir istasyon ve modern yapılar olacak. Marmaray'da sıkıntı yok. Modernizasyon lazım. Banliyö böyle devam edemez ki.
Olmaz değil ki olur bence Başar' ın olmazı şu dur 132.000 metrekare, :) gerek varmı? Bu ancak bir Merkez Gar olabilir bencede, gerisi israftır sadece ve sadece her zaman yaptığımız gibi en büyüğü bizde demekten başka ne işe yarar? Ama Halkalı' da bir Merkez Gar olacağına Bakırköy' de olmasını tercih ederim tabii ki :) ama olabilme ihtimalini sevemiyorum, kaç yol olacak Mehmet? Yani 4 ray yolu yapıp ta Merkez Gar yaptık mı diyeceğiz, vallaha kimse kusura bakmasın ama kıçları ile gülerler bize.

Cevapla

“Hızlı Tren Projeleri, İhaleler, İnşaatlar” sayfasına dön